Beste gegarandeerde tarieven
 Aankomst
Aankomst
Juridische kennisgeving

De naam Establishment
Bedrijf: VILLA CORDOUAN
Hoofdkantoor: VILLA CORDOUAN, 133 AV DE LA GRANDE COTE 17420 Saint-Palais-SUR-MER
RCS: 83958674000012
Social vorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap
Intracommunautaire btw-nummer: FR32839586740
Hosting
de site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk - RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63-0,118 € / min

Editorial inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) uitsluitend voor documentaire doeleinden en uitsluitend ter informatie. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertextlinks naar sites van derden
De Site biedt hypertextlinks die verwijzen naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links betekent niet dat de uitgever de inhoud van genoemde sites goedkeurt. De uitgever kan de inhoud van deze sites niet continu controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en een goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar verwezen wordt op de Site kunnen aansprakelijk worden gesteld.
De bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens Ondernemingen De site verzamelt de persoonlijke informatie die door gebruikers ter gelegenheid van hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: Het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de Site; Het verzenden van reacties, verschillende informatie of aankondigingen van de Uitgever naar de e-mailadressen die door Gebruikers zijn opgegeven. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg verbindt de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever op de coördinaten bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen sitegebruikers zich afmelden door te klikken op de hyperlinks voor uitschrijven in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de site ontvangen op hun harde schijf een of meer zeer lichte tekstformaatbestanden die gewoonlijk "Cookies" worden genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Het staat personen die verbonden zijn met de Site vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de bijbehorende functionaliteiten in hun browser. Echter, de uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers die, in een dergelijk geval, de toegang tot bepaalde diensten van de site kan blijken te zijn veranderd, of zelfs onmogelijk.
De beveiliging van uitwisselingen Ondernemingen De uitgever verbindt zich om alle juridische en technische maatregelen te nemen om uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig neemt de uitgever een middelenverbintenis op zich om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin kennen de gebruikers van de site de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de bijbehorende risico's. Bijgevolg kan de uitgever geen garantie voor de gebruikers dat de uitgewisseld via de door de Site aangeboden diensten gegevens niet frauduleus zullen worden verzameld door derden.
Intellectuele eigendomsrechten
De uitgever is de houder van de rechten betreffende bepaalde gegevens die worden beschermd door de Wet op de Intellectuele Eigendom. Dit is in het bijzonder het geval voor zijn merk(en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever verboden.

De beschikbaarheid van diensten
De Uitgever heeft toegang tot een verplichting van de middelen op het gebied van de toegankelijkheid van de dienstverlening en stelt de nodige structuren om de Site toegankelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag te maken. Niettemin kan de uitgever de toegang zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, in het bijzonder van de motieven voor onderhoud en upgrades. De Uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien voor de Gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan te allen tijde alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, in het bijzonder om technische redenen en zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing zou met name kunnen worden genomen in geval van niet-naleving van de bepalingen van deze tekst door een Gebruiker.

Bemiddelaar in geval van geschillen
Na contact opgenomen te hebben met de dienst na verkoop en in het ontbreken van een bevredigend antwoord of bij het ontbreken van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant contact opnemen met de toerisme Mediator gratis, waarvan de contactgegevens en doorverwijzing procedures zijn beschikbaar op de site:. www.mtv.travel

Adres van de bemiddeling van de consumptie - Mediation Tourisme Voyage - BP 80.303-75.823 Paris Cedex 17
telefonische werving! Je hebt de mogelijkheid om in te schrijven op de lijst oppositie tegen Bloctel colportage van de site https ://conso.bloctel.fr

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.